Articles

In Uncategorized on November 11, 2009 by hobarix

*Genelkurmay Ba�kanl��� Asker� Savc�l���'nda g�revli olan ve Ergenekon  san��� emekli Org. Tolon'un evinin aranmas� s�ras�nda haz�r bulunan
http://ping.fm/p/eNvPf – *Genelkurmay Ba�kanl��� Asker� Savc�l���’nda g�revli olan ve Ergenekon
san��� emekli Org. Tolon’un evinin aranmas� s�ras�nda haz�r bulunan Asker�
Savc� Zekeriya Duran, Vakit’in haberlerinden sonra istifa etti. Evli bir
kad�nla zina yapt��� halde yarbayl�ktan albayl��a terfi ettirildi�ine dair
haberlerimizden sonra Duran, Vakit’e yapt��� a��klamada, g�revinden
ayr�ld���n� belirtti. Albay’�n istifas�nda; “G�revden al�n�p da �zl�k
haklar�n� kaybetme korkusu”nun rol oynad��� ��renildi.*

Genelkurmay Ba�kanl��� Asker� Savc�l���’nda g�revli Asker� Hakim Zekeriya
Duran’�n, �.�. isimli evli bir kad�nla yasak a�k ya�ad�ktan sonra terfi
ettirildi�ine dair Vakit’in haberlerinden sonra, Asker� Savc� Albay Zekeriya
Duran’�n g�revinden ayr�ld��� belirlendi. Evli ve iki �ocuk annesi bir
kad�nla insan� ve asker� ahlaka ayk�r� bir �ekilde zina iddias�ndan sonra
yarbayl�ktan albayl��a terfi ettirilen Duran, Vakit gazetesinin haberleri
�zerine yapt��� a��klamada, g�revinden ayr�ld���n� ve istifa dilek�esinin
kabul edildi�ini belirtti.

*OTOMAT�K B�R �EK�LDE TERF� ETT�M*
Duran, yapt��� a��klamada, i�ledi�i iddia edilen su�un �ncelikle yasal
delillerle kan�tlanmas� gerekti�ini iddia ederek, yarbayl�ktan albayl��a
terfi etmesinin de otomatik bir �ekilde ger�ekle�ti�ini s�yledi. Terfisinin
YA�’ta al�nmad���n�, yarbayl�k bekleme s�resini doldurdu�u i�in bir �st
r�tbeye y�kseldi�ini ifade eden Duran, “Yarbaya zina terfisi karar�n�n”
do�ru olmad���n� kaydetti. Albay’�n istifas�nda “�zl�k haklar�n� kaybetme”
korkusunun rol oynad��� ��renildi… Albay, e�er istifa etmeseydi, g�revden
al�nabilir ve b�ylece �zl�k haklar�n� kaybedebilirdi…

*ALBAYLI�A TERF�M, Z�NA �LE �LG�L� DE��L*
Duran, a��klamas�nda �unlar� s�yledi: “TSK’ya mensup subaylar�n; r�tbeleri,
bekleme s�releri, nas�plar�, r�tbe terfii ve kademe ilerlemesi �artlar�, 926
Say�l� kanun h�k�mlerine tabidir. Muvazzaf subaylar�n terfileri, her y�l 30
A�ustos Zafer Bayram� g�n� yap�l�r. Albayl��a terfi edecek her personelin
dosyas� YA�’a gitmez. General ve amirallerin d���nda sadece generalli�e ve
amiralli�e terfi edecek albaylardan sicil notu ortalamas�, sicil tam notunun
y�zde 70 ve daha yukar�s� olanlar�n sicil dosyalar�, YA�’a g�nderilir. YA�
bunlar�, 54. madde esaslar�na g�re de�erlendirmeye tabi tutar. Dolay�s�yla
bir yarbay�n terfisi bekleme s�resini doldurmu�sa ve di�er �artlar�
ta��yorsa, otomatik olarak yap�l�r. YA� karar�na ihtiya� duymaz. Yarbaya
zina terfisi karar�, bu nedenle do�ru de�ildir.”

*KEND� �STE��MLE EMEKL�YE AYRILDIM*
Albayl�k r�tbesine terfi ettirildikten sonra, kendi iste�iyle emekliye
ayr�ld���n� ifade eden Duran ��yle dedi: “Albay olmay� m�teakip, 25 fiili
hizmet y�l�m� tamamlad���mdan dolay�, 5434 Say�l� Emekli Sand��� Kanunu’nun
205. maddesi ile 926 Say�l� TSK Personel Kanunu’nun 8. maddeleri gere�ince,
istekle emekliye ayr�lmay� talep ettim. Bu talebim, MSB taraf�ndan onayland�
ve emekliye ayr�lm�� durumday�m.”

*S.�’Y� GENELKURMAY’A �A�IRMI�LARDI*
G�r�nt�ler �zerine A��� S.�, Yarbay Duran hakk�nda Cumhuriyet Savc�l��� ve
Genelkurmay Adli M��avirli�i’ne su� duyurusunda bulunmu�tu. S.�.’y� cep
telefonundan arayan ve kendisini “Genelkurmay’da g�revli Ba��avu� �mer” diye
tan�tan bir ki�i “Sizinle Adli M��avirimiz H�fz� �ubuklu g�r��ecek” diye
Genelkurmay’a �a��rm��t�. S.�. �ubuklunun kendisine, “Bu i�lerin �st�ne
gitmeyelim” dedi�ini iddia etmi�ti.

*�ST�FAYI �UBUKLU ENGELLEM��T�*
Yarbay Duran’�n g�r�nt�leri internet sitelerinde yay�nland�ktan sonra istifa
dilek�esini Genel Kurmay Adli M��aviri Tu�general H�fz� �ubuklu’ya sundu�u
�ubuklu’nun ise “Sen kal bizim i�in �nemlisin, bunlar unutulur ” dedi�i
iddia edilmi�ti. Ancak 30 A�ustos’tan sonra internet sitelerine d��en yeni
foto�raf ve g�r�nt�ler �zerine �ubuklu’nun 30 A�ustos �ncesi verilen istifa
dilek�esini yeniden i�leme koydu�u iddia ediliyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: